Τα Νέα μας

Στα 190 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

17-12-2012

Γεωργικά Μηχανήματα|Φυτευτικές Μηχανές ΑΣΗΜΩΝΗΣ

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η αξιολόγηση των 14.000 νέων αιτήσεων και των 3.431 αιτήσεων παράτασης που υποβλήθηκαν για το πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας (Δράση 1.1) και το ποσό των 190 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στους δικαιούχους.

Όπως σημείωσε ο Αθ. Τσαυτάρης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτή Λακωνίας, Φεβρωνίας Πατριανάκου στη Βουλή, ποσό 190 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στους δικαιούχους, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ένα αγροτεμάχιο εγκρίνεται και εντάσσεται με την αιτούμενη έκταση εφόσον η έκταση είναι:

•             ίση ή μικρότερη της ευρεθείσας έκτασης (από την ΑΕΕ του 2011) και

•             ίση ή μικρότερη από την έκταση που πιστοποιείται από τα παραστατικά κατοχής (λαμβάνοντας υπόψη και το ποσοστό ανοχής).

Αντίστοιχα, ένα αγροτεμάχιο απορρίπτεται στις περιπτώσεις που η αιτούμενη έκταση είναι μεγαλύτερη από:

•             την ευρεθείσα της ΑΕΕ 2011 ή

•             την έκταση που πιστοποιείται από τα παραστατικά κατοχής (λαμβάνοντας υπόψη και το ποσοστό ανοχής)

Ολόκληρη η απάντηση του κ. Τσαυτάρη έχει ως εξής:

Η Βουλευτής Λακωνίας κ. Φεβρωνία Πατριανάκου κατέθεσε, στις 12 Οκτωβρίου 2012, ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων που προέκυψαν, κατά την ηλεκτρονική αξιολόγηση των αιτήσεων των βιοκαλλιεργητών, που αφορούν τη Δράση για τη Βιολογική Γεωργία του Μέτρου 2.1.4. του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Είχε επισημάνει δε στον αρμόδιο Υπουργό την ανάγκη άμεσης επίλυσης των προβλημάτων αυτών, όπως είχαν αποτυπωθεί σε κοινή επιστολή της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας και του Συλλόγου Γεωπόνων Λακωνίας, προκειμένου να αποφευχθεί η άδικη αξιολόγηση των αιτήσεων και η συνακόλουθη δημιουργία βιοκαλλιεργητών δύο ταχυτήτων.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης απάντησε στη Βουλευτή ότι έχει αξιολογηθεί το σύνολο των 14.000 νέων αιτήσεων και των 3.431 αιτήσεων παράτασης που υποβλήθηκαν για τη συγκεκριμένη Δράση και ότι θα διανεμηθεί ποσό 190 εκ. €, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στους δικαιούχους.

Υπογραμμίζει δε ότι σε κάθε περίπτωση για την  ηλεκτρονική αξιολόγηση των αιτήσεων και για την αποφυγή ενστάσεων εδόθησαν οδηγίες για διορθώσεις ή  και συμπληρώσεις των επιμέρους πεδίων, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Υπουργού έχει ως εξής :

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής κα Φ. Πατριανάκου, σας πληροφορούμε τα εξής :

Η απώλεια εισοδήματος των παραγωγών και ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης των επιλέξιμων καλλιεργειών της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» βασίστηκε στην επίσημη μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Υπολογισμός και τεκμηρίωση του πρόσθετου κόστους διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων».

Στην εν λόγω μελέτη χρησιμοποιήθηκαν, μετά από συνδυαστική επεξεργασία, στοιχεία του RICA και στοιχεία βιολογικής καλλιέργειας ελιάς από δείκτες υπολογισμού του γεωργικού εισοδήματος της Περιφέρειας Κρήτης, έτους 2006 και της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2005. Από τους δείκτες υπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης, προκύπτει ότι οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται για ελαιώνες συνήθους φύτευσης (15-22 δένδρα/στρέμμα), πυκνής φύτευσης (22-40 δένδρα/στρέμμα) και για ορισμένες ποικιλίες π.χ. τσουνάτη και χονδρολιά (8-15 δένδρα/στρέμμα).

Επίσης, σύμφωνα με την αρ. 297060/08-06-2007 ΚΥΑ «Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημασίας αγροτικά προϊόντα Φυτικής παραγωγής στα μικρά νησιά Αιγαίου» (ΦΕΚ 916/τ. Β'), η ενίσχυση στους ελαιοπαραγωγούς χορηγείται εφόσον έχουν ελάχιστη πυκνότητα 8 δένδρα/στρέμμα. Συνεπώς, η απαίτηση της Δράσης για ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης 8 δένδρων/στρέμμα, είναι η μικρότερη δυνατή για χους ενδιαφερόμενους παραγωγούς.

Σύμφωνα με την αρ. 080294/17-11-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διετή παράταση της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013, οι αιτήσεις ενίσχυσης είναι πλήρεις εφόσον, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν και «Σύμβαση με τον εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων», ενώ σύμφωνα με την αρ. 74/4119/13-01-2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013 για νέα πενταετία, η «Σύμβαση με τον εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων» μπορεί να υποβληθεί είτε με την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης είτε με την υπογραφή της σύμβασης του δικαιούχου με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη δεύτερη περίπτωση, κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης απαιτείται η προσκόμιση «Βεβαίωσης του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων», στην οποία αναφέρονται τα αγροτεμάχια με πλήρη στοιχεία (χαρτογραφικό υπόβαθρο, έκταση, τοποθεσία και καλλιέργεια), που προτίθεται να εντάξει στη δράση, ενώ το μηχανογραφικό σύστημα ελέγχου της δράσης υλοποιεί τις οδηγίες των παραπάνω Προσκλήσεων.

Για την περίπτωση της υποβολής αίτησης για νέες εντάξεις, απαιτείται απλά μια Βεβαίωση του εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ώστε να αποδειχθεί ότι ο παραγωγός αναλαμβάνει δεσμεύσεις με την υποβολή της αίτησης και σύμφωνα με την παράγραφο 8 της αριθμ. 74/4119/13-1-2012 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 1.1. «Βιολογική Γεωργία», έχει δε πληροφορηθεί τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 834/2007 που πρέπει να εφαρμόζει. Η απαίτηση για τη βεβαίωση αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 της αριθμ. 079833/24-10-2011 (ΦΕΚ 2366/τ. Β') ΚΥΑ.

Το μηχανογραφικό σύστημα ελέγχου της εν λόγω Δράσης αποτυπώνει ηλεκτρονικά τις οδηγίες των παραπάνω Προσκλήσεων και απορρίπτει μόνο τις αιτήσεις ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί με την αρ. 080294/17-11-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διετή παράταση και δεν έχουν «Σύμβαση με τον εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων». Διευκρινίζεται ότι οι αιτούντες την παράταση είναι ήδη βιοκαλλιεργητές και, συνεπώς, θα πρέπει να έχουν σύμβαση σε ισχύ.

Αναφορικά με τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), απεστάλη από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητρώων προς τα ΚΕΠΠΥΕΛ το υπ' αριθμ. 599/90702/4-9-2012 έγγραφο στο οποίο περιγράφονται οδηγίες για διορθώσεις ή και συμπληρώσεις των επιμέρους πεδίων της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΜΑΑΕ καθώς και οδηγίες ορθής συμπλήρωσης του αντίστοιχου πεδίου έγκρισης προκειμένου κατά τη διαδικασία της μηχανογραφικής επεξεργασίας των δεδομένων των υποψηφίων προς ένταξη παραγωγών στις Δράσεις του Μέτρου 2.1.4. να λαμβάνονται υπόψη νέα επικαιροποιημένα στοιχεία.

Όσον αφορά την έκταση των αγροτεμαχίων, με την αρ. 1487/3917/27-03-2012 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο των εκτάσεων και τις διαφορές που πιθανόν προκύπτουν μεταξύ της έκτασης που πιστοποιείται από τα παραστατικά κατοχής, της αιτούμενης έκτασης από τον παραγωγό και της ευρεθείσας έκτασης, η οποία προκύπτει κατόπιν διασταυρωτικών ελέγχων της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).

Εάν η αιτούμενη έκταση είναι μικρότερη από την έκταση που πιστοποιείται από τα παραστατικά κατοχής, τότε ως «Τελική επιλέξιμη έκταση διοικητικού ελέγχου» λαμβάνεται η αιτούμενη έκταση.

Εάν η αιτούμενη έκταση είναι μεγαλύτερη από την έκταση που πιστοποιείται από τα παραστατικά κατοχής, ισχύουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

α. Αν η διαφορά μεταξύ της αιτούμενης έκτασης και της έκτασης που αναφέρεται στα παραστατικά κατοχής είναι μικρότερη από συγκεκριμένο ποσοστό ανοχής (που ισούται με το γινόμενο της περιμέτρου του αγροτεμαχίου επί 1,5%), ως «Τελική επιλέξιμη έκταση διοικητικού ελέγχου» λαμβάνεται η αιτούμενη έκταση.

β. Αν η παραπάνω διαφορά είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό ανοχής, ως «Τελική επιλέξιμη έκταση διοικητικού ελέγχου» λαμβάνεται η έκταση που πιστοποιείται βάση παραστατικών κατοχής και το αγροτεμάχιο απορρίπτεται. Ο αιτών δύναται, μέσω ένστασης, να προσαρμόσει την αιτούμενη έκταση, έτσι ώστε να συμφωνεί με την έκταση που πιστοποιείται βάσει παραστατικών κατοχής, υποβάλλοντας νέο διορθωμένο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) ή να αποσύρει το εν λόγω αγροτεμάχιο, υποβάλλοντας επίσης νέο διορθωμένο ΣΠΔ.

Συμπερασματικά, ένα αγροτεμάχιο εγκρίνεται και εντάσσεται με την αιτούμενη έκταση, εφόσον η έκταση αυτή είναι:

•             ίση ή μικρότερη της ευρεθείσας έκτασης (από την ΑΕΕ του 2011) και

•             ίση ή μικρότερη από την έκταση που πιστοποιείται από τα παραστατικά κατοχής (λαμβάνοντας υπόψη και το ποσοστό ανοχής).

Αντίστοιχα, ένα αγροτεμάχιο απορρίπτεται στις περιπτώσεις που η αιτούμενη έκταση είναι μεγαλύτερη από :

•             την ευρεθείσα της ΑΕΕ 2011 ή

•             την έκταση που πιστοποιείται από τα παραστατικά κατοχής (λαμβάνοντας υπόψη και το ποσοστό ανοχής).

Προκειμένου να εγκριθεί ένα αγροτεμάχιο που έχει απορριφθεί για τους προαναφερθέντες λόγους, θα πρέπει να υποβληθεί ένσταση, με την οποία τροποποιείται ανάλογα η αιτούμενη έκταση με την υποβολή νέου ΣΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση, για την αποφυγή υποβολής ενστάσεων, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), γνωρίζοντας ότι η αιτούμενη έκταση του αγροτεμαχίου πρέπει να συμπίπτει με την ευρεθείσα έκταση της ΑΕΕ, οφείλουν να προβούν σας σχετικές διορθώσεις, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα. Ήδη, σημαντικός αριθμός ΔΑΟΚ, που, κατά τη διάρκεια του διοικητικού μηχανογραφικού ελέγχου, σε συνεννόηση με τους μελετητές και τους παραγωγούς, προχώρησαν σε εναρμόνιση της έκτασης κάθε αγροτεμαχίου που παρουσίαζε απόκλιση, είχαν ως αποτέλεσμα τα προβλήματα να έχουν ελαχιστοποιηθεί. Οι ίδιες διορθώσεις πρέπει να γίνουν με την έκταση των πιστοποιητικών κατοχής και της αιτούμενης και ευρεθείσας έκτασης του αγροτεμαχίου.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι το σύνολο των 14.000 νέων αιτήσεων και των 3.431 αιτήσεων παράτασης που υποβλήθηκαν για τη Δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» έχει αξιολογηθεί και το ποσό των 190 εκ €, που εξασφάλισε το ΥΠΑΑΤ, θα κατανεμηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στους δικαιούχους.

H ερώτηση της κ. Πατριανάκου

Θέμα : «Σχετικά με τα προβλήματα στην αξιολόγηση των αιτήσεων ένταξης στη Δράση για τη Βιολογική Γεωργία του Μέτρου 2.1.4»

________________________________________________________________________

Με την από 10 Οκτωβρίου 2012 κοινή επιστολή τους, η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας και ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας αναφέρονται στους λόγους της πιθανής απόρριψης του 90% των αιτήσεων που αφορούν τη Δράση για τη Βιολογική Γεωργία του Μέτρου 2.1.4 των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων. Απόρριψη που πιθανολογείται  μετά την ενημερωτική συνάντησή τους με την αρμόδια υπηρεσία, ΔΑΟΚ Λακωνίας.

Οι λόγοι για τους οποίους φέρονται να απορρίπτονται οι περισσότερες από αυτές τις αιτήσεις οφείλονται σε ασυμβατότητα του ηλεκτρονικού προγράμματος αξιολόγησής τους με την σχετική ΚΥΑ και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα :

•             Το παραπάνω πρόγραμμα αξιολόγησης υπολογίζει τον αριθμό των δηλωθέντων δέντρων ανά ελαιοκομικό εκτάριο, απορρίπτοντας εκείνα τα αγροτεμάχια, που δεν διαθέτουν ένα ελάχιστο αριθμό δέντρων. Οι σχετικές όμως διατάξεις προβλέπουν μόνο ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίων και όχι ελάχιστο αριθμό δέντρων.

•             Ενώ υπάρχει πρόβλεψη στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων μπορεί να υποβληθεί και μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης, το ηλεκτρονικό πρόγραμμα αξιολόγησης απορρίπτει τις αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προσκομιστεί η σύμβαση αυτή.

•             Πολλοί από τους αιτούντες παρότι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) και πληρούν συνεπώς τον εν λόγω κριτήριο, εμφανίζονται όμως ως μη εγγεγραμμένοι, με αποτέλεσμα και πάλι την απόρριψη των αιτήσεών τους.

•             Πολλά αγροτεμάχια απορρίπτονται, επειδή δεν συμφωνεί η έκτασή τους, που αναγράφεται στους τίτλους κτήσης ή κατοχής τους (συμβόλαια, δηλώσεις Ε9, μισθωτήρια) με αυτήν που αναγράφεται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (Α.Ε.Ε.). Είναι γεγονός, όμως, ότι οι παλιότεροι τίτλοι κτήσης των αγροτεμαχίων, που είναι και οι περισσότεροι, δεν αναγράφουν την ακριβή έκτασή τους και μάλιστα περιλαμβάνουν συνηθέστατα τον όρο «περίπου». Οι ασυμφωνίες όμως στην έκταση των αγροτεμαχίων είναι ούτως ή άλλως συνηθέστατες, δεδομένης της έλλειψης κτηματογράφησης αλλά και τοπογραφικών διαγραμμάτων.

•             Στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα αξιολόγησης εμφανίζεται μια στήλη με την ένδειξη «Ευρεθείσα έκταση», η οποία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων διαφέρει από αυτήν που αναγράφεται στις υπόλοιπες -σχετικές με την έκταση- στήλες και οδηγεί στην απόρριψη των εν λόγω αγροτεμαχίων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1.- Σε ποιες άμεσες παρεμβάσεις προτίθεται να προβεί, προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την ηλεκτρονική αξιολόγηση των αιτήσεων που αφορούν τη Δράση για τη Βιολογική Γεωργία του Μέτρου 2.1.4 ;

2.-  Σε ποιες ενέργειες, προτίθεται να προβεί προκειμένου να μην δημιουργηθούν αδικίες από τη δημιουργία βιοκαλλιεργητών δύο ταχυτήτων μετά την ανακοίνωση αξιολογήσεων με καταφανείς αδικίες;

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2012

Η Ερωτώσα Βουλευτής

 

Φεβρωνία Πατριανάκου


Περισσότερες Φωτογραφίες