Τα Νέα μας

Νέα στρατηγική στη γεωργία του Θεσσαλικού Κάμπου

18-12-2012

Γεωργικά Μηχανήματα Κηπευτικών|Φυτευτικές Μηχανές Κηπευτικών ΑΣΗΜΩΝΗΣ

Αύξηση των εκτάσεων με κηπευτικά –ακόμα και στο 40% των εκτάσεων, μεγαλύτερο μερίδιο στην κτηνοτροφία και εισαγωγή ενεργειακών καλλιεργειών στο 10% των εκτάσεων, περιλαμβάνει η επιθετική πρόταση μιας ομάδας γεωπόνων για την ανάπτυξη της γεωργίας στη Θεσσαλία.

Το σενάριο αυτό εξασφαλίζει εκτός από την αύξηση εισοδήματος σημαντική αύξηση της απασχόλησης με δημιουργία 50.000 θέσεων εργασίας και προϋπόθεση, βέβαια, την επάρκεια νερού. Σημαντικό στοιχείο της πρότασης είναι η εξασφάλιση του περιβάλλοντος και η συμμόρφωση με τις επιταγές της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως ορίζει η νέα ΚΑΠ, σύμφωνα με την οποία θα μεταφερθούν επιδοτήσεις σε κάθε καλλιεργούμενο στρέμμα και όχι επιλεκτικά σε ορισμένες καλλιέργειες.
Η προτεινόμενη αλλαγή των καλλιεργειών πρέπει να επαναφέρει στην ελληνική γεωργία την αμειψισπορά, κάτι που θα διευκολυνθεί με την εισαγωγή νέων καλλιεργειών. Η αύξηση των φυτών παραγωγής ζωοτροφών και ενεργειακών φυτών καθώς και των οπωροκηπευτικών θα δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες εισαγωγής αμειψισπορών, επισημαίνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Θεοφάνης Γέμτος, μέλος της ομάδας. Θα πρέπει, επομένως, να σχεδιαστούν αμειψισπορές που θα επιτρέψουν καλύτερη εκμετάλλευση του εδάφους (βαθύρριζα, επιπολεόρριζα φυτά), την εισαγωγή ψυχανθών για προσθήκη στο έδαφος αζώτου, τη χρήση καλλιεργειών φυτοκάλυψης που θα διατηρούν το έδαφος συνεχώς καλυμμένο και θα το προστατεύουν από διάβρωση, μέρος των καλλιεργειών θα ενσωματώνεται στο έδαφος ως χλωρή λίπανση για να εμπλουτίζει την οργανική ουσία του εδάφους.
Επίσης, πρέπει να προωθηθεί ο περιορισμός της κατεργασίας του εδάφους με χρήση αρότρου, που ενισχύει την αποσύνθεση της οργανικής ουσίας, αυξάνει τη διάβρωση καθώς αφήνει την επιφάνεια του εδάφους ακάλυπτη, ενώ απαιτεί κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. Σε όλους τους οπωρώνες, αλλά ιδιαίτερα σε όσους βρίσκονται σε επικλινείς εκτάσεις, θα πρέπει να καταργηθεί η κατεργασία του εδάφους, ώστε να περιοριστεί η διάβρωση και να αυξηθεί η οργανική τους ουσία.
Καλλιέργειες ψυχανθών για χειμερινή φυτοκάλυψη του εδάφους και έλεγχος της βλάστησης με χορτοκοπτικά πρέπει να είναι ο κανόνας και να εφαρμοστεί (ο τεμαχισμός και ενσωμάτωση και των κλαδιών θα συμβάλλει στην αύξηση της οργανικής ουσίας). Όλα αυτά, σύμφωνα με τον κ. Γέμτο, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο στοχευόμενης έρευνας που πρέπει να χρηματοδοτηθεί άμεσα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι βέβαιο ότι οι καλά σχεδιασμένες αμειψισπορές θα μειώσουν τη χρήση παρασιτοκτόνων και χημικών λιπασμάτων, με προφανείς ωφέλειες για το περιβάλλον.
Ο καθηγητής τονίζει πως η καλύτερη ανάπτυξη των αμειψισπορών προϋποθέτει την εναλλαγή αρδευόμενων και ξηρικών καλλιεργειών.
Η δυνατότητα αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων μπορεί να κατανείμει καλύτερα το νερό στις περιοχές με έλλειμμα, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη μιας πιο παραγωγικής γεωργίας.

Κοπριά αντί λιπασμάτων
Η αύξηση της κτηνοτροφίας θα παράγει σημαντικές ποσότητες κοπριάς που πρέπει να αξιοποιηθούν για την αύξηση της οργανικής ουσίας των εδαφών και τη μείωση χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων.
Η δημιουργία ζυμωτηρίων για επεξεργασία των αποβλήτων της κτηνοτροφίας, παραγωγή μεθανίου και η εφαρμογή τους υπολείμματος (digestate) στη γεωργία θα βελτιστοποιήσει την αξιοποίηση. Προϋπόθεση πάντως, σύμφωνα με τον κ. Γέμτο, αποτελεί η ορθολογική διαχείριση και εφαρμογή στο χωράφι με έκχυση και στις ποσότητες που πραγματικά χρειάζονται.

Πώς αντιμετωπίζεται η διάβρωση των εδαφών
Η διάβρωση του εδάφους είναι ένας παράγοντας υποβάθμισης της γονιμότητας των εδαφών και οικολογικής καταστροφής, που οδηγεί στην ερημοποίηση. Μεγάλες περιοχές με επικλινείς εκτάσεις της Θεσσαλίας βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο και χιλιάδες τόνοι γόνιμου εδάφους χάνονται κάθε έτος. Τα φαινόμενα αυτά, σύμφωνα με τον κ. Γέμτο, επιτείνονται από τις κακές γεωργικές πρακτικές που ακολουθούνται.
Αν δεχτούμε, λοιπόν, ότι τα επόμενα χρόνια πολλά έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι συχνότερα, πρέπει να περιμένουμε και αύξηση της επιφανειακής απορροής και επομένως αύξηση της διάβρωσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι προτάσεις του καθηγητή αφορούν τη χρήση κατάλληλων αμειψισπορών και καλλιεργειών φυτοκάλυψης, τη διατήρηση των φυτικών υπολειμμάτων στην επιφάνεια του εδάφους ή εναλλακτικά χρήση καλλιεργειών φυτοκάλυψης, τη χρήση μεθόδων κατεργασίας του εδάφους που δεν αναστρέφουν το έδαφος, τη χρήση υλικών κάλυψης του εδάφους, την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους που βελτιώνει τη σταθερότητα των συσσωματωμάτων του εδάφους κλπ.


Περισσότερες Φωτογραφίες