Τα Νέα μας

Έως 23 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τους Νέους Γεωργούς

01-12-2016

Παράταση των αιτήσεων για το πρόγραµµα των Νέων Γεωργών µέχρι την Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου πριν τα Χριστούγεννα αποφάσισε το υπουργείο, λόγω του αυξηµένου όγκου των αιτήσεων και στόχο να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι προς ένταξη στο πρόγραµµα. Υπενθυµίζεται ότι η σχετική προθεσµία έληγε στις 30 Νοεµβρίου, ενώ για την ώρα δεν έχει ακόµα υπογραφεί η σχετική απόφαση, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Σημειωτέον ότι οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 9-1-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Σε αντίθεση µε παλαιότερες προκηρύξεις, το εισόδηµα δεν είναι πλέον κριτήριο επιλεξιµότητας, δηλαδή υποψήφιος δεν δύναται να αποκλειστεί λόγω ατοµικού ή οικογενειακού εισοδήµατος,  όπως διευκρινίζεται στην τελευταία εγκύκλιο του γενικού γραµµατέα του υπουργείου Χαράλαµπου Κασίµη, σχετικά µε το Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2016.
Όπως αναφέρεται στη διευκρινιστική εγκύκλιο, κατά τον προσδιορισµό του ατοµικού ετήσιου εισοδήµατος και του συνολικού οικογενειακού ετήσιου εισοδήµατος του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (εξεταζόµενο έτος - 2016), λαµβάνεται υπόψη το «Συνολικό δηλωθέν εισόδηµα» του πίνακα Γ1 του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του φόρου εισοδήµατος για το οικονοµικό έτος 2016 και κάθε σύζυγο.
Επισηµαίνεται ότι για τον υπολογισµό του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη τα εισοδήµατα για κάθε σύζυγο, ανεξάρτητα από τα έτη γάµου, δηλαδή τα εισοδήµατα του συζύγου και της συζύγου του προηγούµενου του γάµου έτους θα συµπεριληφθούν στο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα.

πηγή: www.agronews.grΠερισσότερες Φωτογραφίες